Refundacja okularów przez pracodawcę - obowiązki pracodawcy

Według Kodeksu Pracy obowiązkiem każdego pracodawcy będzie dostarczanie pracownikowi wszelkich środków, dzięki którym będzie się mógł chronić przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, które występują w środowisku pracy (artykuł 2376 § 1 k.p.).

Pracodawca dodatkowo będzie zobowiązany dostarczać takie środki ochrony, które będą zgodne z określonymi odrębnie wymaganiami, które odnoszą się do oceny zgodności. (stosowny artykuł: 2376, paragraf trzeci kodeksu pracy.). Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej powinien w ramach rozporządzenia określić jakie są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy będą odnosić się do wykonywania prac w konkretnych gałęziach prawa.

Okulary zerówki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej mamy specjalne rozporządzenie, które odnosi się do pracy przy monitorach ekranowych. Zgodnie z paragrafem ósmym ustawy pierwszej rozporządzenia pracodawca jest zobowiązany do tego, by zapewnić osobom pracującym przy ekranach komputerowych specjalną opiekę zdrowotną. To pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi okulary - ale tylko pod warunkiem, że okulary będą konieczne i niezbędne w czasie wykonywanej pracy.

Kogo dotyczy refundacja okularów?

refundacja okularówRefundacja odnosi się do pracowników, którzy potrzebują używać monitora w czasie pracy, przynajmniej przez połowę wymiaru czasu pracy. Oznacza to zatem, że przynajmniej przez cztery godziny będzie się przy monitorze pracować. Tutaj warto przytoczyć przykład - jak odniósł się do tego poznański Sąd Administracyjny -  był to wyrok z dnia 18 maja 2011 roku (sygnatura wyroku: IV SA/Po 196/11). Przytoczmy zatem cytat z orzeczenia sądowego: „…nie mają znaczenia założenia, jakie przyjął pracodawca odnośnie ilości czasu pracy przy komputerze na danym stanowisku, lecz rzeczywisty wymiar czasu, jaki pracownik musi poświęcić na pracę przy komputerze. Nie jest także istotna okoliczność, że przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze może nie mieć miejsca każdego dnia. Przyjęcie interpretacji, że powołany przepis wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy prowadziłoby do łamania bądź obchodzenia prawa."

W tym miejscu warto również przypomnieć, że pracownikiem będzie osoba, która jest zatrudniona w ramach umowy o pracę, powołania, wyboru czy mianowania. I tutaj trzeba zauważyć, że refundacja nie będzie obejmowała takich osób, które pracują w ramach zwykłej umowy cywilnoprawnej.